Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi nyilatkozat

Pedi Suli Kft kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, a kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el. A Pedi Suli Kft mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

A Pedi Suli Kft jelen nyilatkozatban tájékoztatja a www.pedisuli.hu weboldal (a továbbiakban: portál) látogatóit (a továbbiakban: érdeklődők ) a portálon  történő regisztrációval, az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, illetve a portál látogatásával, tartalmának megtekintésével összefüggésben kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés során követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen tájékoztató a PEDI SULI által szervezett tanfolyamok és vizsgák iránt érdeklődők, a tanfolyamokra és vizsgákra jelentkezők, a tanfolyamokon és vizsgákon résztvevők, valamint az oktatók személyes adatainak kezelésére vonatkozik.
A tájékoztató kialakításakor a PEDI SULI figyelembe vette a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv.”) előírásait.

  1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pedi Suli Kft

Székhely és levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó utca 24.

Cégjegyzék száma: 01-09-739903

Képviselő neve: Jécsainé Szvitek Éva

Telefonszám: 06-309418571

E-mail cím: pedisuli@gmail.com

Portálcím: www.pedisuli.hu

  1.     Fogalmak

Jelen nyilatkozatban a következő kifejezéseket, szavakat, fogalmakat az alábbiakban meghatározott jelentésnek megfelelően kell értelmezni – a meghatározások a nyilatkozat teljes szövegére érvényesek:

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

különleges adat:

  1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  2. b)az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

A Pedi Suli Kft különleges adatot nem kezel, e körbe tartozó adatokat a portál szolgáltatásainak igénybevétele során nem kell megadni.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

portál: a Pedi Suli Kft szolgáltatásai és termékei bemutatását, elérését biztosító, a Kft ügyfeleivel történő kapcsolattartást támogató, a www.pedisuli.hu URL-eken elérhető online felületek;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

3.        Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 

Az adatkezelés célja az érdeklődők tájékoztatása a képzési és vizsga lehetőségekről és az induló képzésekről; a képzési vagy vizsgáztatási szerződések előkészítése, megkötése; a résztvevők számára igazolások kiadása a tanfolyam elvégzéséről, a vizsga eredményéről; oktatói szerződések kötése, valamint adatszolgáltatás teljesítése a felnőttképzési és vizsgáztatási tevékenységek felügyeletét ellátó szakigazgatási szervek számára.
A kezelt adatok körének meghatározása célhoz kötötten történik, az adattakarékosság szem előtt tartásával, és a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével.
Ennek megfelelően a személyes adatok kezelésének jogalapja:

  • az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez;
  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az érintett visszavonhatja hozzájárulását az adatai kezeléséhez, ez azonban nem befolyásolja az addigi adatkezelés jogszerűségét. Ha az érintett nem járul hozzá vagy visszavonja hozzájárulását adatainak kezeléséhez, nem jogosult igénybe venni a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat.
Az PEDI SULI biztosítja, hogy a kezelt adatokat mindenkor csak a meghatározott cél érdekében kezeli és használja fel.

4.        A kezelt személyes adatok köre, tárolási ideje

A meghatározott érintettekre vonatkozóan (tanfolyamok és vizsgák iránt érdeklődők, a tanfolyamokra és vizsgákra jelentkezők, a tanfolyamokon és vizsgákon résztvevők, valamint az oktatók személyes adatai )  a PEDI SULI  jellemzően az alábbi személyes adatokat kezeli: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség.
További személyes adatok kezelése a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések, vizsgák (pl.: OKJ-s képzések, szakképzések, vizsgák) esetén: társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító jel, egészségügyi alkalmasság és minden egyéb, a törvény és a kapcsolódó felnőttképzési jogszabályok (pl. szakmai és vizsgakövetelmények) által előírt adat.
Az érdeklődők által megadott adatokat a tárgyévet követő 1 évig őrizzük meg, az oktatók adatait az utolsó szerződés megszűnését követően a számviteli törvény és más vonatkozó jogszabályok által előírt bizonylat-megőrzési határidőig, míg a tanfolyami résztvevők és vizsgázók adatait a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ideig őrzi. Az érdeklődők adatainak kezelése jellemzően elektronikusan történik. A tanfolyami és vizsgaadatok kezelése elektronikus, megőrzése papír alapú.

5.         Az érintettek jogai

A PEDI SULI biztosítja az érintettek számára a személyes adataik védelméhez kapcsolódó jogokat:

5.1. Hozzáférési jog

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa a kezelt személyes adatairól, a kezelés céljáról, tervezett időtartamáról, és a személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő az indokok vizsgálata és az adatkezelés jogalapjának vizsgálata alapján dönt a törlés végrehajtásáról. Az elvégzett tanfolyamokhoz és vizsgákhoz kapcsolódó adatok törlésére nincs mód a jogszabályi előírásokra tekintettel.

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Korlátozás alá eső adatokat csak jogszabályi követelmények fennállása esetén lehet a korlátozás alól feloldani, és erről az érintettet tájékoztatni kell.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat megkapja, és másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen.

6.         Az érintettek jogainak érvényesítése

6.1. Kérdések, észrevételek, kérelmek, panaszok kezelése

Az érintettek, jogaik érvényesítése érdekében, az adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi elérhetőségeken:

Pedi Suli Kft      1027 Budapest, Frankel Leó u. 24.

www.pedisuli.hu pedisuli@gmail.com Tel: 06309-418571

6.2. Jogorvoslat

Vitás kérdések esetén, adatvédelmi ügyekben az illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

  1. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően érintett a szolgáltatás további igénybevételével, ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

  1. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően érintett a szolgáltatás további igénybevételével, ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

A portálok html kódja adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb web-analitikai adatok független auditálását. A web-analitikai szolgáltató a PEDI SULI megbízásából személyes adatot nem, csupán az érintettekre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. A PEDI SULI részére a web-analitikai szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) végzi, a Google Analytics szolgáltatásának keretében (a szolgáltatásról további információk a www.google.com honlapon érhetők el).

Budapest, 2018.04.07.